Regulamin

Regulamin weznaprobe.pl
(wersja na dzień 10-04-2022)

§ 1
Strony umowy i przedmiot działalności portalu

1.   Portal internetowy, dający możliwość wypożyczenia sprzętu multimedialnego zlokalizowany na stronie internetowej pod adresem: www.weznaprobe.pl („Portal”), prowadzony jest przez Macieja Trojanowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod  firmą MT Solutions Maciej Trojanowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Puszczy Solskiej nr 2 lok. 12, NIP: 522-264-56-22, REGON 146393070, zwanego również „Wynajmującym” lub „Wypożyczalnią”; druga strona umowy, dokonująca wypożyczenia za pośrednictwem Wypożyczalni, zwana jest w dalszej części Regulaminu „Najemcą” lub „Użytkownikiem” – łącznie zwani „Stronami”. Korespondencja z Wynajmującym może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@weznaprobe.pl.
2. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Wypożyczalnię w razie zmiany przedmiotu działalności Wypożyczalni lub zakresu usług świadczonych przez Wypożyczalnię i ich cen, zmiany danych Wypożyczalni lub niezgodności Regulaminu z przepisami prawa. Zmiana Regulaminu nie może pozbawiać lub ograniczać praw Użytkownika nabytych na mocy wcześniejszego brzmienia Regulaminu. Strony związane są treścią aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
3.    Celem działania Wypożyczalni jest  świadczenie usług polegających na odpłatnym wypożyczaniu sprzętu telekomunikacyjnego i multimedialnego (telefony komórkowe, tablety, konsole do gier, e-czytniki, projektory itp.) „Sprzęt”. Do korzystania z Portalu przez Użytkownika niezbędne jest posiadanie komputera (lub innego sprzętu elektronicznego o podobnych możliwościach) z dostępem do sieci Internet, oraz z zainstalowanym programem – przeglądarką internetową.
4.    Sprzęt wypożyczany za pośrednictwem Portalu jest nowy lub używany. Wynajmujący zobowiązany jest dostarczać zamówione rzeczy bez wad.
5.    Każdy Sprzęt oznaczony jest co do tożsamości za pomocą numeru IMEI bądź innego numeru seryjnego/porządkowego.
6.    Wypożyczalnia realizuje wyłącznie zamówienia, gdzie wypożyczony Sprzęt ma być dostarczony na terytorium Polski.

§ 2
Zasady zawarcia umowy

1.   Treści zawarte na Portalu należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę.
2.   Zamówienia można składać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, za pomocą mechanizmu składania zamówień dostępnego na Portalu.
3.    Złożenie zamówienia w Wypożyczalni oznacza zaakceptowanie przez Najemcę postanowień niniejszego Regulaminu.
4.    Osoba fizyczna składająca zamówienie musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
5.    Wypełnienie i przesłanie przez Użytkownika formularza zamówienia znajdującego się na stronie Portalu traktowane jest jako skierowanie do Wypożyczalni oferty zawarcia umowy.
6.    Przyjęcie zamówienia-oferty jest potwierdzane przez Wynajmującego za pomocą  wiadomości e-mail przesyłanej przez Portal na adres podany przez Najemcę w treści formularza zamówienia.
7.    Wynajmujący jest uprawniony do przyjęcia oferty Najemcy w ciągu 1 dnia roboczego, przesyłając potwierdzenie zamówienia. Brak potwierdzenia w tym terminie uniemożliwia Stronom przejście do kolejnego etapu zawierania umowy (dokonania płatności) a umowa nie zostaje zawarta.
8.    Jeżeli strona internetowa Portalu lub potwierdzenie zamówienia zawierają błędy, w szczególności w opisie Sprzętu, wysokości opłaty za wypożyczenie Sprzętu, wysokości kosztów dostawy i odbioru, wysokości kaucji, druku lub błędy techniczne w przekazie, Wynajmujący jest uprawniony do złożenia na ogólnych zasadach oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli o przyjęciu zamówienia-oferty, przy czym dotyczy to jedynie istotnych błędów co do treści czynności prawnej.
9.    W przypadku uchylenia się przez Wynajmującego od skutków oświadczenia woli o przyjęciu zamówienia, Strony dokonają zwrotu tego, co sobie świadczyły.
10.    Wynajmujący w przypadku gdy Planowany Okres Wypożyczenia wybrany został niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub w przypadku wątpliwości odnośnie danych zawartych w formularzu zamówienia, w szczególności co do danych Najemcy może zwrócić się do Najemcy niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia (również po automatycznym wygenerowaniu przez system jego przyjęcia) w celu sprawdzenia poprawności danych. W takim wypadku potwierdzenie zamówienia uważa się za dokonane dopiero z chwilą uzgodnienia tych danych między Stronami.
11.    Kolejnym etapem procesu zawierania umowy jest wykonanie przez Najemcę płatności łącznej opłaty za wypożyczenie Sprzętu, kosztów dostawy i odbioru oraz kaucji przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu zamówienia rachunek bankowy Wynajmującego. Przy czym przelew ten powinien być wykonany przez Najemcę po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia w taki sposób aby został zaksięgowany na rachunku bankowym Wynajmującego najpóźniej na 36 godzin przed pierwszym dniem okresu wypożyczenia wskazanym przez Najemcę w formularzu zamówienia. W przypadku odbioru osobistego jest dokonanie przez Najemcę płatności łącznej opłaty za wypożyczenie Sprzętu oraz kaucji w formie gotówkowej lub płatności kartą/BLIK w punkcie usługowym wskazanym przez Wynajmującego najpóźniej pierwszego dnia okresu wypożyczenia wskazanym przez Najemcę w formularzu zamówienia.
12.   W celu weryfikacji danych podanych w formularzu zamówienia zaleca się, aby Najemca dokonał przelewu, o którym mowa wyżej, z rachunku bankowego którego jest właścicielem lub współwłaścicielem.  W przypadku, gdy dane Najemcy podane w formularzu zamówienia różnią się od danych właściciela rachunku bankowego z którego dokonano ww. przelewu, Wynajmujący przed przystąpieniem do wykonania Umowy może zażądać od Najemcy aby ten w wybrany przez Wynajmującego sposób uwiarygodnił dane Najemcy podane w treści formularza zamówienia. W przypadku płatności kartą, gdy dane Najemcy podane w formularzu zamówienia różnią się od danych właściciela karty płatniczej z której dokonywana będzie płatność, Wynajmujący przed przystąpieniem do wykonania Umowy może zażądać od Najemcy aby ten w wybrany przez Wynajmującego sposób uwiarygodnił dane Najemcy podane w treści formularza zamówienia / karcie płatniczej.
13.    Proces zawierania umowy po złożeniu oferty przez Najemcę, jej przyjęciu przez Wynajmującego, wykonaniu płatności łącznej opłaty za wypożyczenie Sprzętu, kosztów dostawy i odbioru oraz kaucji (w sposób umożliwiający weryfikację danych Najemcy) uważa się za zakończony a tym samym umowę uważa się za zawartą z chwilą zaksięgowania kwoty łącznej opłaty za wypożyczenie Sprzętu, kosztów dostawy i odbioru oraz kaucji na rachunku bankowym Wynajmującego „Umowa”.
14.    W przypadku gdy do zawarcia umowy nie dojdzie z powodu zaksięgowania łącznej opłaty za wypożyczenie Sprzętu, kosztów dostawy i odbioru oraz kaucji na mniej niż 36 godzin przed pierwszym dniem Planowanego Okresu Wypożyczenia wskazanym przez Najemcę w formularzu zamówienia, Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić otrzymane świadczenie przelewem na rachunek Najemcy, chyba że Strony zgodnie postanowią, pomimo uchybienia ww. terminowi uznać umowę za zawartą lub zaliczyć tę kwotę na poczet opłaty za wypożyczenie Sprzętu, koszty dostawy i odbioru oraz kaucji z tytułu planowanego wypożyczenia.
15.    Umowa zawierana jest w języku polskim.

§ 3
Okres wypożyczenia, zasady jego ustalania oraz zasady naliczania opłaty za wypożyczenie

1.    Jednostką rozliczeniową okresu wypożyczenia jest 1 dzień przy czym najkrótszy okres wypożyczenia to 2 dni.
2.    Za każdy dzień wypożyczenia naliczana jest opłata za wypożyczenie według cennika wskazanego w formularzu zamówienia („Opłata Za Wypożyczenie”).
3.    Opłaty Za Wypożyczenie, koszty dostawy i odbioru oraz wysokość kaucji widniejące na stronie internetowej Wypożyczalni, jak również opisy Sprzętu stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący na potrzeby zawarcia konkretnej umowy zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Wynajmującego.
4.    Wszystkie podane Opłaty Za Wypożyczenie są kwotami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.
5.    Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, który zostanie wysłany Najemcy wraz z zamówionym Sprzętem. Na żądanie Najemcy zgłoszone w zamówieniu (w polu „uwagi”) i po podaniu niezbędnych danych obejmujących: nazwę firmy Najemcy lub imię i nazwisko, dokładny adres oraz numer NIP (w przypadku podmiotów dla których jest on wymagany) wystawiona będzie faktura VAT, która zostanie wysłana Najemcy wraz z zamówionym Sprzętem lub w formie elektronicznej (według wyboru Wynajmującego).
6.    Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. oraz na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm ) Najemca wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT oraz faktur korygujących drogą elektroniczną na wskazany podczas wypełniania formularza zamówienia adres mailowy.
7.    Okres wypożyczenia (ilość dni) wskazywany jest przez Najemcę za pomocą modułu kalendarza wbudowanego w formularz zamówienia znajdujący się na stronie internetowej Wypożyczalni przez wybór ilości dni wypożyczenia i daty pierwszego dnia okresu wypożyczenia. Najemca zobowiązany jest wybrać taki okres wypożyczenia, który rozpoczyna się w dniu roboczym najwcześniej po upływie 2 dni od dnia składania zamówienia i kończy się w dniu po, którym następuje dzień roboczy; następnie formularz automatycznie wskazuje datę ostatniego dnia okresu wypożyczenia i datę zwrotu Sprzętu podając łączną opłatę za wypożyczenie Sprzętu i łączną kwotę zamówienia (zawierającą opłatę za dostawę i zwrotną kaucję)  – („Planowany Okres Wypożyczenia”).
8.    Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy („Dzień Roboczy”).
9.    Za każdy dzień wypożyczenia naliczana jest opłata według stawki podanej w formularzu zamówienia. Formularz automatycznie oblicza łączną opłatę za wypożyczenie na podstawie wybranego przez Najemcę Planowanego Okresu Wypożyczenia.
10.    Okres wypożyczenia rozpoczyna się w dniu doręczenia Najemcy Sprzętu (pierwszy dzień okresu wypożyczenia) i kończy się ostatniego dnia według ilości dni wskazanych przez Najemcę w formularzu zamówienia (ostatni dzień okresu wypożyczenia).   („Rzeczywisty Okres Wypożyczenia”).
11.    Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań aby Planowany Okres Wypożyczenia pokrywał się z Rzeczywistym Okresem Wypożyczenia.
12.    W przypadku gdy Najemca uchyla się od odbioru Sprzętu lub z przyczyn zawinionych przez Najemcę doręczenie Sprzętu jest niemożliwe, Wynajmujący może odstąpić od Umowy, a Najemca w takiej sytuacji zobowiązany będzie do naprawienia szkody, jaką poniósł Wynajmujący.

§ 4
Zasady dostawy i zwrotu Sprzętu

1.    Wypożyczony Sprzęt Najemca otrzymuje i zwraca w drodze przesyłki kurierskiej/paczkomatowej za pomocą firmy, z którą Wynajmujący współpracuje w zakresie doręczeń i odbioru Sprzętu do i od Najemcy: firma kurierska, operator logistyczny. Dostawa i odbiór Sprzętu obejmuje całą Polskę. Wynajmujący umożliwia także dokonanie przez Najemcę odbioru osobistego i zwrotu Sprzętu w punkcie usługowym pod adresem ul. …. Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 17:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
2.    Koszty dostawy i odbioru  podane są łącznie na formularzu zamówienia i uiszczane przez Najemcę razem z opłatą za wypożyczenie i kaucją.
3.    Dostawa Sprzętu nastąpi poprzez wysyłkę towaru z magazynu na podany przez Najemcę w formularzu zamówienia adres, punkt paczkomatu lub na adres otrzymany od Najemcy w procesie weryfikacji danych w przypadku opisanym w §2 ust. 10. W przypadku odbioru osobistego Sprzętu przez Najemcę z punktu usługowego Wynajmującego zastosowanie ma czynność opisana w § 4 ust.1.
4.    Przesyłka kurierska/paczkomatowa do Najemcy wysyłana jest najpóźniej ostatniego dnia roboczego poprzedzającego Planowany Okres Wypożyczenia.
5.    W przypadku zwłoki w dostawie Sprzętu, Najemca jest uprawniony do odstąpienia od umowy, pod warunkiem zawiadomienia Wynajmującego na piśmie, bądź pocztą elektroniczną o zwłoce i wyznaczenia mu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni, liczonego od daty otrzymania zawiadomienia przez Wynajmującego.
6.    Najemca zobowiązany jest do zwrotu Sprzętu następnego dnia po ostatnim dniu Rzeczywistego Okresu Wypożyczenia.
7.    Odbiór Sprzętu od Najemcy realizowany jest przez kuriera, którego wizyta umawiana jest przez Wynajmującego na dzień następujący po ostatnim dniu ostatniego dnia Rzeczywistego Okresu Wypożyczenia lub poprzez nadanie/umieszczenie w paczkomacie przez Najemcę przesyłki ze Sprzętem lub zwrocie osobistym do punktu usługowego Wynajmującego w dniu następującym po ostatnim dniu ostatniego dnia Rzeczywistego Okresu Wypożyczenia.
8.    W przypadku korzystania ze Sprzętu po zakończeniu Rzeczywistego Okresu Wypożyczenia (niedokonaniu zwrotu Sprzętu kurierowi następnego dnia po ostatnim dniu Rzeczywistego Okresu Wypożyczenia lub nie nadaniu w paczkomacie przesyłki ze Sprzętem), Najemca jest zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania ze Sprzętu w wysokości podwójnej stawki Opłaty Za Wypożyczenie za każdy rozpoczęty dzień bezumownego korzystania ze Sprzętu. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu, ponosi Wynajmujący – z zastrzeżeniem § 5 Regulaminu.

§ 5
Szkody powstałe podczas transportu

1.    W sytuacji, gdy przesyłka z wypożyczonym Sprzętem nosi ślady uszkodzenia, zaleca się, aby Najemca sporządził z udziałem przewoźnika (kuriera) protokół uszkodzenia przesyłki. W wypadku szkody powstałej w transporcie reklamację w firmie transportowej składa Wynajmujący, a Najemca otrzymuje w zamian wymieniony Sprzęt lub zwrot uiszczonej łącznej kwoty za wypożyczenie.  Najemca ma również możliwość odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim przypadku jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Wynajmującego.
2.    W przypadku odbioru Sprzętu z niewidocznymi z zewnątrz uszkodzeniami, zaleca się, aby  Najemca zgłosił je niezwłocznie przewoźnikowi w celu sporządzenia protokołu uszkodzenia i jednocześnie poinformował o tym fakcie Wynajmującego.
3.    Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do odbioru przez Wynajmującego zwracanego po okresie wypożyczenia Sprzętu.

§6
Odpowiedzialność Najemcy za Sprzęt

1.    W okresie wypożyczenia Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wypożyczony Sprzęt w tym dołączone do niego akcesoria, na zasadach określonych prawem cywilnym.
2.    Wypożyczonego Sprzętu nie wolno przemieszczać poza granicę RP bez pisemnej zgody Wynajmującego.
3.    Najemca zobowiązany jest do wykorzystywania Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji obsługi dostarczanej wraz z wypożyczanym Sprzętem.
4.    Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia wypożyczonego Sprzętu przed utratą i zniszczeniem. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody własne, jak i wyrządzone osobom trzecim, a także szkody materialne spowodowane użytkowaniem wypożyczonego Sprzętu, na zasadach określonych prawem cywilnym.
5.    Naprawy i odświeżanie Sprzętu przeprowadza wyłącznie Wynajmujący. Najemca w żadnym razie nie jest uprawniony do dokonywania samodzielnych napraw, oznakowania, wprowadzania modyfikacji technologicznych, blokowania Sprzętu kodem zabezpieczającym, uzupełnień Sprzętu o dodatkowe elementy, instalacji nieoficjalnych aktualizacji wersji oprogramowania, instalacji złośliwego i nielegalnego oprogramowania ani do zlecania ich wykonania osobom trzecim.
6.    Najemca ma obowiązek poinformowania Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na prawidłową eksploatację Sprzętu, w szczególności o jego niewłaściwej, innej niż dotychczasowa pracy.
7.    Najemca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z instrukcją obsługi oraz używania Sprzętu z należytą starannością, zgodnie z zaleceniami producenta.
8.    Najemca nie może przenieść swych praw i obowiązków wynikających z Umowy Najmu na osobę trzecią.
9.    Sprzęt pozostaje przez cały okres trwania umowy własnością Wynajmującego.
10.  Po zakończeniu umowy Najemca zobowiązany jest zwrócić ten sam Sprzęt, który został mu wydany. Sprzęt nie może mieć założonego kodu PIN, blokady z zastosowaniem wzoru, hasła, kodu, odcisków linii papilarnych palców, skanu twarzy. Nie może także być zalogowany na konto Goolge, Microsoft, Samsung Account czy iCloud / Apple ID). Przed zwrotem Najemca zobowiązany jest wylogować się z ww. kont.
11.  Wynajmujący nie zezwala na zbycie, podnajem, zastawienie, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przerabianie oraz na inne rozporządzenia Sprzętem bez wyraźnego zezwolenia Wynajmującego.
12.  Z wypożyczonego Sprzętu może korzystać jedynie Najemca.
13.  Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń do Sprzętu przez osoby trzecie.

§7
Utrata i uszkodzenie Sprzętu

1.    Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie Sprzętu będące następstwem jego normalnej eksploatacji.
2.    Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie Sprzętu powstałe z jego winy lub nienależytej eksploatacji na zasadach określonych prawem.
3.    Najemca ponosi odpowiedzialność za utratę Sprzętu na zasadach określonych prawem.
4.    W przypadku uszkodzenia lub utraty Sprzętu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Wynajmującego.
5.    W przypadku uszkodzenia lub utraty Sprzętu, kaucja, o której mowa w  §10 poniżej zostanie zatrzymana do chwili oceny kosztów naprawy lub odtworzenia Sprzętu. Koszty te w pierwszej kolejności zostaną pokryte z kaucji.
6.    Wartość uszkodzenia będzie wyceniona przez Wynajmującego na podstawie aktualnych cen części zamiennych i robocizny niezbędnej do jej usunięcia.
7.    Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dokonywania oceny technicznej przez serwis Wynajmującego, zwróconego przez Najemcę Sprzętu. Ewentualnie na wniosek i koszt Najemcy ocena techniczna dokonana może zostać przez autoryzowany serwis producenta Sprzętu, która będzie obowiązująca dla ustalenia przyczyn oraz kosztów usunięcia jego uszkodzenia.

§8
Gwarancja sprawności Sprzętu

1.    Wynajmujący wypożycza Sprzęt w pełni sprawny i gwarantuje jego sprawne działanie przez cały okres wypożyczenia pod warunkiem użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi.
2.    W przypadku awarii Sprzętu wynikającej z wad fabrycznych, ukrytych, lub innych powstałych bez winy Najemcy, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Wynajmującego o tym fakcie, a Wynajmujący według swego wyboru dostarczy Najemcy identyczny  sprawny Sprzęt przedłużając jednocześnie okres najmu o czas w którym korzystanie ze Sprzętu było niemożliwe albo zwróci Najemcy opłatę za wypożyczenie za okres, w którym korzystanie ze Sprzętu było niemożliwe.

§9
Kaucja

1.    Wynajmujący zastrzega sobie możliwość pobierania kaucji od Najemcy celem zabezpieczenia odszkodowania za uszkodzenie lub utratę Sprzętu.
2.    Wysokość kaucji podawana jest każdorazowo w formularzu zamówienia.
3.    Kaucja pobierana jest od każdego wypożyczonego Sprzętu osobno.
4.    Kaucję Najemca obowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Wynajmującego łącznie z dokonywaniem płatności opłaty za wypożyczenie. Możliwe jest także opłacenie kaucji poprzez płatność kartą/BLIK lub gotówką w punkcie usługowym wskazanym przez Wynajmującego.
5.    W przypadku wypożyczania jednorazowo więcej niż jednego Sprzętu, Najemca zobowiązany jest wpłacić Wynajmującemu osobną kaucję za każdy egzemplarz wynajmowanego Sprzętu.
6.    Kaucja zostanie zwrócona Najemcy, pod warunkiem zwrotu nieuszkodzonego i kompletnego Sprzętu w terminie 2 dni roboczych od zwrotu Sprzętu, przelewem na wskazany przez Najemcę rachunek bankowy.
7.    Za dzień zwrotu kaucji przyjmuje się dzień złożenia przez Wynajmującego dyspozycji przelewu kwoty kaucji na konto Najemcy.
8.    Kaucja przechowywana jest na nieoprocentowanym rachunku bankowym Wynajmującego (oprocentowanie rachunku 0,00%).

§ 10
Konsumenci

1. Użytkownik ma prawo odstąpić od każdej umowy zawartej z Administratorem na zasadach opisanych w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy, dołączonym na końcu niniejszego Regulaminu.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), a w szczególności w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

§11
Reklamacje

Wszelkie reklamacje należy składać na adres: reklamacje@weznaprobe.pl, korespondencyjnie na adres siedziby Wypożyczalni wskazany w punkcie 1 lub osobiście w siedzibie Wypożyczalni pod adresem wskazanym w punkcie 1. Każda złożona reklamacja zostanie indywidualnie rozpatrzona przez Wynajmującego, a w razie jej zasadności żądania Użytkownika zostaną spełnione w sposób z nim ustalony.

§ 12
Ochrona danych osobowych

1.  Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności.
2.    Wynajmujący zobowiązuje się do nieodwracalnego usunięcia wszystkich danych, które Najemcy pozostawili w pamięci Sprzętu, w sposób uniemożliwiający ich udostępnienie jakimkolwiek osobom trzecim.
3.    Zaznaczenie opcji subskrypcji newslettera jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności i otrzymywania drogą elektroniczną informacji o nowościach w Wypożyczalni.
5.    Użytkownik ma prawo w każdej chwili do rezygnacji z newslettera.

§ 13
Postanowienia końcowe

1.    Jeżeli jedno lub więcej postanowień Regulaminu jest nieskuteczne, pozostałe postanowienia zachowują swoją skuteczność.
2.    Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie i obowiązują w stosunku do zamówień złożonych po opublikowaniu takiej zmiany na stronie Portalu.
3.    W stosunku do wszelkich umów i sporów zawartych i powstałych na gruncie Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w pkt 1 Regulaminu.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.